Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.    
       
Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození    
zdraví způsobená pracovním úrazem    
Položka Poškození zdraví   Počet bodů
1 Hlava
1.1 Ztráta vlasů po skalpaci - úplná   800
1.2 Ztráta vlasů po skalpaci - částečná podle rozsahu   250-500
1.3 Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2   75-150
1.4 Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2-10 cm2   210-420
1.5 Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm2   360-720
1.6 Postkomoční syndrom   400
  Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.7 - lehké   800
1.8 - středně těžké   2000
1.9 - těžké   2600
1.1 - zvlášť těžké   3000
1.11 - úplné. ztráta všech duševních kompetencí   6000
  Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.12 - lehkého stupně   800
1.13 - středně těžkého stupně   1200
1.14 - těžkého stupně   1800
1.15 - zvláště těžkého stupně   3000
1.16 Poúrazová epilepsie podle druhu. závažnosti a frekvence záchvatů   500-1000
1.17 Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)   420
1.18 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně   300
1.19 Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně   1200
1.2 Traumatické postižení trojklanného nervu   500-700
  Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst. omezení hybnosti dolní čelisti. defekty rtu) nebo deformující jizvy
1.21 - lehkého stupně   400
1.22 - středně těžkého stupně   800
1.23 - těžkého stupně   1200
1.24 Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea)   600
1.25 Ztráta chuti   1000
1.26 Ztráta čichu   1000
1.27 Ztráta hrotu nosu   500
1.28 Ztráta nosu bez zúžení průduchů   900
1.29 Ztráta nosu se zúžením průduchů   1100
1.3 Deformace nosu   400
1.31 Perforace nosní přepážky   160
2 Oko a zrak
2.1 Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka   1000-2000
  Ztráta čočky u vidoucího oka
2.2 - kompenzována artefakií   600
2.3 - kompenzována kontaktní čočkou   800
2.4 - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí   1000
2.5 - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1    
  Traumatická porucha postavení očí
2.6 - s dvojitým viděním svisle   1200
2.7 - s dvojitým viděním vodorovně   800
2.8 - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu   400
2.9 Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.    
  Porušení průchodnosti slzných cest
2.1 - v oblasti horního víčka   100
2.11 - v oblasti dolního víčka nebo níže   400
2.12 Chybné postavení řas (trichiasa)   200
2.13 Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka   200
  Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí    
2.14 Deformace očnice   360
2.15 Deformace víček   340
2.16 Deformita oka (mimo změn zornice)   320
2.17 Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky   600
2.18 Poúrazový lagoftalmus   420
2.19 Ptóza horního víčka kryjící zornici   800
3 Ucho. sluch a vestibulární ústrojí
3.1 Ztráta jednoho boltce   420
3.2 Ztráta obou boltců   680
3.3 Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový   600
3.4 Deformace boltce lehkého stupně   340
3.5 Deformace boltce těžkého stupně   700
  Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
3.6 - lehčího až středně těžkého stupně   200-400
3.7 - těžkého stupně   800
3.8 - velmi těžkého stupně   1600
  Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
3.9 - středně těžkého stupně   800
3.1 - těžkého stupně   1600
3.11 - velmi těžkého stupně   3000
  Hluchota
3.12 - jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrko váho syndromu - Whiplash)   2000
3.13 - oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrko-vého syndromu - Whiplash)   4000-6000
3.14 - ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu -Whiplash)   4000
3.15 Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu. (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)   1000
3.16 Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)   600
4 Chrup. jazyk. krk
4.1 Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)   40
4.2 Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu   násobek 40
4.3 Odlomení korunkové části jednoho zubu   30
4.4 Odlomení korunkové části více zubů   násobek 30
4.5 Ztráta jazyka úplná   2000
4.6 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevna-tými deformacemi   400
  Poškození hlasu
4.7 - částečná ztráta. podle kvality hlasu   800-1400
4.8 - úplná ztráta (afonie)   3000
4.9 - ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy   1000-2000
4.1 Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash podle tíže poruchy )   2000-4000
  Zúžení hrtanu
4.11 - lehkého stupně   600
4.12 - středně těžké   1200
4.13 - těžké   2000
4.15 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou   1600
5 Hrudník. plíce. srdce. jícen. páteř a mícha    
  Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní
5.1 - lehké   300
5.2 - středně těžké   600
5.3 - těžké   1200
  Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže
5.4 - lehké   600
5.5 - středně těžké   800
5.6 - těžké   1000
  Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné. podle rozsahu a tíže
5.7 - lehké   1000
5.8 - středně těžké   2000
5.9 - těžké   3000
  Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti
5.1 - lehké   400
5.11 - středně těžké   1000
5.12 - těžké   2000
5.13 - zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV   3000
5.14 Pištěl jícnu   600
5.15 Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání   400-800
5.16 Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkové-ho syndromu - Whiplash)   1000-1200
  Poúrazové omezení hybnosti páteře
5.17 - lehké   200
5.18 - lehké s příznaky kořenového dráždění   400
5.19 - středně těžké   300
5.2 - středně těžké s příznaky kořenového dráždění   600
5.21 - těžkého stupně   400
5.22 - těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění   800
5.23 Poúrazová paraparéza   1200
5.24 Poúrazová kvadruparéza podle tíže   2000-3000
5.25 Poúrazová paraplegie   5600
5.26 Poúrazová kvadruplegie   6000
5.27 Poúrazová hemiparéza podle tíže   1000-1600
5.28 Poúrazová hemiplegie   5200
5.29 Poúrazová monoparéza podle tíže   300-600
5.3 Poúrazová monoplegie   2800
6 Břicho. zažívací orgány. pánev
6.1 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu   500
  Porušení funkce zažívacích orgánů    
6.2 - lehké   400
6.3 - středně těžké   700
6.4 - těžké   1100
6.5 Ztráta sleziny   600
6.6 Sterkorální pištěl podle rozsahu sekrece   1000-1400
  Nedomykavost řitních svěračů
6.7 - částečná   1500
6.8 - úplná   4000
6.9 Trvalá stomie   3000
7 Močové a pohlavní orgány
7.1 Ztráta jedné ledviny   1000
1.1 Ztráta obou ledvin   4000
  Porucha močení následkem poranění močových orgánů
7.3 - lehkého stupně   300
7.4 - středně těžkého stupně   600
7.5 - těžká   1500
7.6 - úplná   3000
1.1 Pištěl močového měchýře nebo močové roury   1400
7.8 Počasný zánět močových cest nebo ledvin   1000
7.9 Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí   500-1000
7.1 Hydrokéla poúrazová   100
7.11 Trvalá stomie   3000
7.12 Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku   400
  Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníku (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)
7.13 - do 49 let   2400
7.14 - nad 49 let   1200
7.15 Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků   2000-2400
7.16 Ztráta jednoho prsu u žen   1600
7.17 Ztráta obou prsů u žen   2400
7.18 Výhřez pochvy a dělohy poúrazový   800
7.19 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků   1200-1600
7.2 Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity   600
7.21 Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne gravidity   1200
8 Horní končetina nedominantní dominantní
8.1 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu. exartikulace 4000 4400
  Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
8.2 - s pahýlem nevhodným k protěžování 3600 4000
8.3 - s pahýlem vhodným k protěžování 2400 2800
8.4 Poškození ramene - úplná ztuhlost 1000 1200
  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže)
8.5 - lehkého stupně 300 400
8.6 - středního stupně 500 600
8.7 - těžkého stupně 700 800
8.9 Pakloub kosti pažní 1100 1200
8.1 Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti 900 1000
8.11 Habituální vykloubení ramene 800 900
  Nenapravitelné vykloubení
8.12 - sternoklavikulárního kloubu 600 600
8.13 - akromioklavikulárního kloubu 1100 1200
  Poškození loketního kloubu
8.14 - úplná ztuhlost 900 1000
8.15 - omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně 600 700
8.16 - středního stupně 500 600
8.17 - lehkého stupně 400 500
  Poškození kloubů radioulnárních
8.18 - úplná ztuhlost 800 900
8.19 - omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně 700 800
8.2 - středního stupně 600 700
8.21 - lehkého stupně 500 600
8.22 Pakloub obou kostí předloktí 900 1000
8.23 Pakloub vřetenní kosti 600 700
8.24 Pakloub loketní kosti 250 600
8.25 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí 700 800
8.26 Viklavý loketní kloub 900 1000
8.27 Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 2400 2600
8.28 Ztráta ruky v zápěstí 2200 2400
8.29 Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) 2100 2200
8.3 Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce 2000 2100
8.31 Úplná ztuhlost zápěstí 700 800
8.32 Pakloub člunkové kosti 300 400
  Omezení pohyblivosti zápěstí
8.33 - těžkého stupně až ztuhnutí 500 600
8.34 - středního stupně 400 500
8.35 - lehkého stupně 300 400
  Ztráta palce
8.36 - včetně záprstní kosti 1300 1400
8.37 - obou článků 1100 1200
8.38 - koncového článku 800 900
  Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
8.39 - úplná 700 800
8.4 - základního kloubu palce 600 700
8.41 - karpometakarpálního kloubu palce 800 900
8.42 - všech kloubů palce 1100 1200
8.43 Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině 200 300
  Porucha úchopové funkce palce
8.44 - těžkého stupně 900 1000
8.45 - středního stupně 700 800
8.46 - lehkého stupně 500 600
  Ztráta ukazováčku
8.47 - se záprstní kostí 900 1000
8.48 - všech tří článků 700 800
8.49 - dvou článků 500 600
8.5 - koncového článku 300 400
  Úplná ztuhlost ukazováku
8.51 - všech tří kloubů 600 700
8.52 - dvou kloubů 400 500
8.53 - jednoho kloubu 200 300
  Porucha úchopové funkce ukazováku
8.54 - těžkého stupně 700 800
8.55 - středního stupně 500 600
8.56 - lehkého stupně 300 400
  Ztráta prstu (III. IV.. nebo V.)    
8.57 - se záprstní kostí 500 600
8.58 - všech tří článků 400 500
8.59 - dvou článků 300 400
8.6 - jednoho článku 200 300
  Úplná ztuhlost prstu (III. IV. nebo V.)
8.61 - všech tří kloubů 300 400
8.62 - dvou kloubů 100 200
8.63 Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.) 100 100
8.64 Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže 400-800 500-1000
8.65 Obrna vřetenního nervu podle tíže 600-1200 700-1400
8.66 Obrna středního nervu podle tíže 500-1000 600-1200
8.67 Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocuta-neus) podle tíže 500-1000 600-1200
8.68 Obrna celé pleteně pažní podle tíže 1400-2400 1400-2800
9 Dolní končetina
  Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem
9.1 - s pahýlem nevhodným k protěžování   4000
9.2 - s pahýlem vhodným k protěžování   2800
9.3 Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze   2400
9.4 Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti   1400
  Zkrácení jedné dolní končetiny
9.5 - o 2-4 cm   200
9.6 - o 4-6 cm   600
9.7 - o 6 a více cm   1000
9.8 Deformity stehenní kosti   800
  Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
9.9 - úplná ztuhlost   2000
9.1 - omezení pohyblivosti těžkého stupně   1600
9.11 - středního stupně   1200
9.12 - lehkého stupně   800
  Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
9.13 - úplná ztuhlost   1600
9.14 - omezení pohyblivosti těžkého stupně   1600
9.15 - středního stupně   1200
9.16 - lehkého stupně   800
  Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu
9.17 - těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži)   1000
9.18 - středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži)   500
9.19 - lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život)   200
9.2 Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách   1400
9.21 Trvalé následky po poranění měkkého kolena   1400
  Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem
9.22 - s pahýlem nevhodným k protěžování   2600
9.23 - s pahýlem vhodným k protěžování   2000
  Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem
9.24 - s pahýlem nevhodným k protěžování   2800
9.25 - s pahýlem vhodným k protěžování   2200
9.26 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce   2000
9.27 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce   1000
9.28 Poúrazové deformity kostí bérce   1400
9.29 Ztráta nohy v hlezenném kloubu   2000
9.3 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu   1800
9.31 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu   1400
  Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu
9.32 - v příznivém postavení   1200
9.33 - v nepříznivém postavení   1600
9.34 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu    
9.35 - těžkého stupně   1600
9.36 - středního stupně   1200
9.37 - lehkého stupně   800
9.38 Úplná ztráta pronace a supinace nohy   1000
  Omezení pronace a supinace nohy
9.39 - těžkého stupně   600
9.4 - středního stupně   400
9.41 - lehkého stupně   200
9.42 Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu   800
9.43 Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna   800
9.44 Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy   600
  Ztráta prstů nohy
9.45 - všech prstů   1400
9.46 - obou článků palce včetně záprstní kosti   1400
9.47 - obou článků palce   1200
9.48 - koncového článku palce   400
9.49 - malíku   300
9.5 - II.. III. nebo IV. prstu   200
9.51 Úplná ztuhlost palce nohy   400
9.52 Omezení pohyblivosti palce nohy   200
  Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny
9.53 - lehkého stupně   600
9.54 - středně těžkého stupně   800
9.55 - těžkého stupně   1200
9.56 Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny   400
9.57 Obrna sedacího nervu podle tíže   900-1800
9.58 Obrna stehenního nervu podle tíže   900-1800
9.59 Obrna holenního nervu podle tíže   500-1000
9.6 Obrna lýtkového nervu podle tíže   700-1400
10 Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech
10.1 Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm2)   200-800
10.2 Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje. krku. rukou nebo nohou (viditelné partie těla)   200-800
10.3 Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)   200-800
10.4 Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)   1800
11 Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu. sepsi. Crush syndromu. polékové intoxikaci apod.)
  Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu
11.1 - lehkého stupně   1200
11.2 - středně těžkého stupně   2400
11.3 - těžkého stupně   4000
11.4 Chronický atrofický zánět sliznice nosní   400
  Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu
11.5 - lehkého stupně   1200
11.6 - středně těžkého stupně   2400
11.7 - těžkého stupně   4000
12 Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu
12.1 Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu hodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina